Luna रसायन स्वागत छ! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

एडीसी

1
2
1
सिरियल नं। उत्पादनहरु को नाम CAS नं। वर्गीकरण
1 थाईलान्स्टेटिन ए 1426953-21-0 एडीसी
2 थाईलान्स्टेटिन बी 1426953-23-2 एडीसी
3 थाईलान्स्टेटिन सी 1426953-24-3 एडीसी
4 थाईलान्स्टेटिन डी 1609105-89-6 एडीसी
5 फ्र 901463 146478-74-2 एडीसी
6 फ्र 901464 146478-72-0 एडीसी
7 फ्र 901465 146478-73-1 एडीसी
8 लेप्टोमाइसिन लेप्टोमाइसिन ए: 87081-36-5 एडीसी
लेप्टोमाइसिन बी : 87081-35-4 एडीसी
9 Calicheamicin 108212-75-5 एडीसी
10 इलुडिन एस 1149-99-1 एडीसी
11 इलुडिन एम 1146-04-9 एडीसी
12 AP3 66584-72-3 एडीसी
13 AP0 57103-68-1 एडीसी
14 डीएम -1 १३ 50 ५०४-५०-० एडीसी
15 DM-4 796073-69-3 एडीसी
2
सिरियल नं। उत्पादनहरु को नाम CAS नं। वर्गीकरण
16 PDM3 72902-38-6 एडीसी
17 MMAF 745017-94-1 एडीसी
18 Esperamicin 99674-26-7 एडीसी
19 सिबिरोमाइसिन 12684-33-2 एडीसी
20 Exatecan Mesylate १9 8 9 90 ०-३ एडीसी